Antoloji.com Şiir Nedir Üyeler c Gruplar c Mesajlarım
 
 
Nedir.Antoloji.Com
Arayın :
 
Yeni Terim Ekle

Nedir Ana Sayfası
Son 24 Saat
Yazdıklarım
Serbest Kürsü
  Kişiler
 Genel
 Yaşam
 Edebiyat
 Güncel
 Toplum
 Bilim
 Din
 Müzik
 Tarih
 TV Dizileri
 Atasözleri
 Deyimler
 Filmler
Futbol Takımları
Köyler
MASONLUK MASONLUK terimi weezer
tarafından 14.3.2004 tarihinde eklendi
MASONLUK sizce ne demek,
MASONLUK size neyi çağrıştırıyor?
"MASONLUK" ile ilgili görüşünüzü aşağıya yazıp "Kaydet" butonuna basın.

<< önceki sayfa
Sayfa: 1 2 3 4
BayanBengü. Offline
Bengü.
Bayan
İzmir
0 person liked.
0 person did not like.
Türkiye'nin bir numaralı sorunudur. (5.7.2004 16:10)
(bakınız: türk, türkiye, nin)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Baykara han Offline
kara han
x
İstanbul
Masonluk Ve Sembolizim:
Semboller masonlukta çok büyük önem taşır. Masonlar, felsefelerini, gerçek manalarını sadece kendi üyelerine açıkladıkları semboller aracılığıyla ifade ederler. 1'den 33'e kadar dereceli masonik hiyerarşi içinde kademe kademe yükselen mason, her derecede masonik sembollerin yeni anlamlarını öğrenir. Böylelikle masonik felsefenin derinliklerine aşama aşama ulaşır.
Sembolizmin bu işlevi, Mimar Sinan dergisindeki bir makalede şöyle açıklanmaktadır: 'Hepimiz biliyoruz ki, masonluk fikir ve ideallerini birtakım semboller ve hikayelerle yani birtakım alegorilerle ifade etmektedir. Bu hikayeler hep tarihin ilk çağlarına, hatta diyebiliriz ki, Prehistorik devre ait efsanelere dayanmaktadır. Bu suretledir ki, masonluk hem ideallerinin eskiliğini belirtmiş hem de zengin bir sembol kaynağı kazanmış olmaktadır....'
Masonluğun 'tarihin ilk çağlarına' uzanan sembol ve efsanelerinin içinde, Eski Mısır kavramları başta gelir. Mason localarının dört bir yanında ve masonik yayınlarda sık sık Eski Mısır sembollerine, piramit, sfenks çizimlerine, hiyeroglif yazılarına rastlamak mümkündür. Mimar Sinan dergisindeki bir yazıda, 'masonluğun en eski kökeni' hakkında şöyle söylenmektedir: 'En eski' olarak Mısır'ı seçersek sanırım ki yanılmış olmayız. Ayrıca, masonluğa en yakın ve benzer merasim, derece ve felsefenin eski Mısır'da bulunuşu da, dikkatlerimizi öncelikle oraya çekmektedir.'
Yine Mimar Sinan'daki 'Masonluğun Sosyal Kaynakları ve Amaçları' başlıklı bir makalede şöyle yazılıdır:
'Eski çağlarda Mısır'da Menphis mabedinde büyük bir titizlikle ve ihtişam ile yapılan ve çok uzun süren tekrislerin oluşunda masonik merasime benzeyen benzerlikler çoktur.'
Eski Mısır-masonluk bağlantısına dair bazı örnekleri sırasıyla inceleyelim.

Çift Sütun:
Mason localarının değişmez dekorlarından biri, locanın girişinde yer alan ikiz sütunlardır. Üzerlerine 'Jakin' ve 'Boaz' kelimeleri kazınmış olan bu sütunlar, Hz. Süleyman Tapınağı'nın girişinde yer alan iki sütunun taklidi olarak bilinir. Oysa gerçekte bu sembolde de masonların kastı, bir peygamber olan Hz. Süleyman'ı anmak değil, Hz. Süleyman hakkında üretilen iftira yoluyla, ilham aldıkları pagan inançları ifade etmektir. Bu sütunların kökeni de yine Eski Mısır'dır. Mimar Sinan dergisindeki 'Ritüellerimizdeki Allegori ve Semboller' başlıklı makalede bu konuda şu açıklama yapılır:
'Örneğin Mısır'da Horus ve Sut göklerin ikiz mimarı ve dayanağı idiler. Hatta Tebai'deki Baccus da öyleydi. Localarımızdaki iki sütun da Eski Mısır kaynaklıdır. Mısır'daki bu sütunların biri güneyde Thebes şehrinde, diğeri kuzeyde Heliopolis'tedir. Mısır'ın baş tanrısı Ptah'a adanmış Amenta isimli tapınağın girişinde Solomon tapınağının girişinde olduğu gibi iki sütun vardı. Güneşle ilgili en eski mitlerde de sonsuzluğun giriş kapısı önünde dikili akıl ve kuvvet isimli iki sütundan bahsedilir.'

Gözün Altındaki Piramit
Dünyadaki en ünlü masonik sembol, büyük olasılıkla, 1 dolarlık Amerikan banknotunun üzerinde yer alan ABD mührüdür. Mühürde yarım bir piramit ve bu piramitin tepesine oturtulmuş bir 'üçgen içinde göz' sembolü yer alır. 'Üçgen içinde göz' mason localarının değişmez sembolüdür ve adeta masonluğun bir numaralı alameti durumundadır. Masonluk konusunu ele alan kaynakların büyük bölümü, bu gerçeğe vurgu yaparlar.
Üçgen içindeki gözün altındaki piramit nispeten daha az dikkat çekmiştir. Oysa bu piramit de son derece anlamlıdır ve masonluğun felsefesini tanımlamak bakımından oldukça açıklayıcıdır. ABD mührü hakkında bir doktora tezi hazırlayan
Amerikalı akademisyen Robert Hieronimus'un bu konuda verdiği önemli bilgiler vardır. Hieronimus'un tezi 'Amerikan Büyük Mührü'nün Arka Yüzünün Tarihsel Bir Analizi ve Hümanist Psikoloji İle İlişkisi' başlığını taşımaktadır. Tezde, mührü benimseyen ABD kurucularının mason olduklarına, bu nedenle hümanist felsefeyi benimsediklerine vurgu yapılmakta ve mühürde de bunu yansıttıkları bildirilmektedir. Bu hümanist mesajların Eski Mısır ile olan bağlantısı ise, mührün merkezindeki piramit tarafından simgelenmektedir. Piramit, Mısır'daki Firavun mezarlarının en büyüğü olan Keops Piramidi'nin bir tasvirinden ibarettir.

Mozart'ın Sihirli Flüt'ü
Masonların tarihindeki ilginç hikayelerden biri, ünlü besteci Mozart'ın 'Sihirli Flüt' operasıdır. Mozart bir masondur ve bu bestesinin pek çok yerinde masonik mesajlar verdiği kabul edilmektedir. İşin ilginç yanı, bu masonik mesajların Eski Mısır'ın pagan (putperest) inançları ile yakından ilgili olmasıdır.
Masonik bir yayın olan Mimar Sinan dergisinde konu şöye açıklanır:
'Bilindiği gibi, masonik ritüellerin Antik Mısır ritüelleri ile belli bağlantıları vardır. Sihirli Flüt üzerinde çalışanlar da her ne kadar 'uzak doğu ile ilgili bir masal' olarak konuyu ele aldılarsa da, temelde Mısır ritüelleri vardı. Mısır mabedlerindeki tanrılar ve bunların karşıtları olan tanrıçalar Sihirli Flüt'ün de karakterlerinin oluşmasında etkili oldular.'

Localardaki Mısır Dili
İngiliz mason yazarlar Christopher Knight ve Robert Lomas da The Hiram Key (Hiram Anahtarı) adlı kitaplarında masonluğun Eski Mısır kökenine dikkat çekerler. Bu konuda verdikleri ilginç bilgilerden biri, üstad mason seviyesine yükselen masonlar için yapılan törende kullanılan sözcüklerdir. Sözcükler şöyledir:
'Ma'at-neb-men-aa, Ma'at-ba-aa'
Knight ve Lomas, bu sözcüklerin çoğu zaman anlamı düşünülmeden kullanıldığını, ancak gerçekte Eski Mısır dilinde olduklarını ve şu anlama geldiklerini açıklarlar:
'Kurulu olan duvarcı ustalığı uludur; duvarcı ustalığının ruhu uludur.'
Yazarlar, Eski Mısır dilindeki 'Ma'at' kelimesinin tam olarak 'duvarcılık' anlamına geldiğini ve bunun en uygun tercümesinin de 'masonluk' olduğunu söylemektedirler. Bunun anlamı, günümüz mason localarında, binlerce yıl önce ölmüş olan Mısır dilinin hala kullanıldığıdır.

Altı Köşeli Yıldızın Masonik Anlamı:
Masonluğun bir diğer ünlü sembolü, içiçe geçmiş iki üçgenden oluşan altı köşeli yıldızdır. Aynı zamanda Yahudilerin geleneksel sembolü olan bu figür, İsrail Devleti'nin bayrağında da yer almaktadır. Mührün ilk kez Hz. Süleyman tarafından kullanıldığı kabul edilir. Dolayısıyla da bir 'peygamber mührü' olan altı köşeli yıldız, Rahmani bir semboldür. Ancak bu konuda masonların farklı bir düşüncesi vardır. Onlar, altı köşeli yıldızı, bir peygamber olan Hz. Süleyman'ın sembolü olarak değil, Eski Mısır'ın putperest kültürünün sembolü olarak benimsemişlerdir. Mimar Sinan dergisindeki 'Ritüellerimizdeki Allegori ve Semboller' başlıklı bir makalede bu ilginç gerçek şöyle açıklanır:
'Eşkenar üçgen, üç noktayı eşit uzaklığa dikerek bu değerlerin eşdeğer oluşunu işaret eder. Masonluğun da benimsediği ve Davut'un yıldızı diye bilinen iç içe geçmiş iki eşkenar üçgen, yani hegzagram; bugün Yahudiliğin sembolü olarak bilinir ve İsrail'in bayrağında yer alır. Ama aslında bu sembolün başlangıcı eski Mısır'dır… Bu amblemi ilk olarak tampliye şövalyeleri yaptırdıkları kiliselerde anlamlı bir duvar süslemesi olarak kullanmaya başladılar. Çünkü Kudüs'te Hıristiyanlıkla ilgili önemli gerçekleri ilk keşfedenler onlardı. Tampliyeler alaşağı edildikten sonraki yıllarda, bu amblem bu sefer sinagoglarda kullanılmaya başlandı. Ama masonlukta biz bu amblemi şüphesiz eski Mısır'daki ilk evrensel anlamıyla kullanıyoruz. Bu anlamda da iki önemli gücü birbiriyle kaynaştırıp birleştirmiş oluyoruz. Bu iki eşkenar üçgenin alt ve üst tabanlarını silerseniz, karşınızda çok iyi tanıdığınız bu nadide sembolü bulursunuz.'
Aslında masonların Hz. Süleyman Tapınağı ile ilgili tüm sembollerini bu mantıkta yorumlamak gerekir. Hz. Süleyman, Kuran'da bildirildiği üzere, kendisi aleyhinde iftiralar uydurulmuş, sanki inkara düşmüş gibi gösterilmek istenmiş bir peygamberdir. Ayette, 'Ve onlar, Süleyman'ın mülkü hakkında şeytanların anlattıklarına uydular. Süleyman inkâr etmedi; ancak şeytanlar inkâr etti...' (Bakara Suresi, 102) şeklinde buyrulur.
Masonlar ise, Hz. Süleyman hakkındaki söz konusu çarpık bakış açısını benimsemiş, onu Eski Mısır'dan gelen pagan öğretilerin temsilcisi saymış ve bu nedenle Hz. Süleyman'a kendi öğretileri içinde büyük bir yer ayırmışlardır. Amerikalı tarihçi Michael Howard The Occult Conspiracy adlı kitabında, Ortaçağ'dan bu yana, Hz. Süleyman'ın (kendisini tenzih ederiz) sanki bir büyücüymüş gibi algılandığının görüldüğünü, birtakım pagan fikirlerin Yahudilik içindeki temsilcisi olarak kabul edildiğini anlatmaktadır. Howard bu bakış açısı nedeniyle masonların Hz. Süleyman mabedini bir 'pagan tapınağı' olarak algıladıklarını ve bu yüzden tapınağa önem verdiklerini belirtmektedir.
Hz. Süleyman Allah'a karşı son derece bağlı ve itaatli bir kul ve kutlu bir peygamberdir. Dolayısıyla Hz. Süleyman hakkında üretilmiş olan bu yalan iddialar, masonluğun gerçek kökenini göstermesi açısından önemlidir.

Obeliskler:
Masonların önem verdikleri sembollerden biri de, Eski Mısır mimarisinin önemli unsurlarından biri olan 'obelisk'tir. Obelisk, tepesi piramit şeklinde olan, tek parça, dikine uzun bir kuledir. Çoğu okurun tanıyacağı bir obelisk, İstanbul'un Sultanahmet meydanında bulunan ve turistlerin büyük ilgisini çeken 'dikilitaş'tır. Üzerlerinde Eski Mısır'ın hiyeroglif yazıları kazınmış olan obeliskler, asırlar boyu toprak altında gizli kaldıktan sonra 19. yüzyılda gün ışığına çıkarılmış ve daha sonra da New York, Londra ve Paris gibi batılı kentlere taşınmışlardır. Obelisklerin en büyüğünün gönderildiği ülke ise ABD'dir ve bu işi masonlar organize etmişlerdir. Çünkü obeliskler ve üzerlerinde taşıdıkları Eski Mısır figürleri, masonlarca kendi sembolleri olarak kabul edilmektedir.
Mimar Sinan dergisinde, New York'taki 21 metre boyundaki büyük obelisk için şu yorum yapılır:
'Mimari avadanlığın sembolik kullanılışında en canlı misal 1878 yılında Mısır Hidîvi İsmail tarafından ABD'ne hediye edilen ve adına Kleopatra iğnesi denilen anıttır. Bu anıt bugün New-York'taki Central Park'ta bulunmaktadır. Üzeri masonik amblemlerle doludur. Anıt aslında Heliopolis'te Güneş-Tanrı adına kurulmuş olan ve bir inisiasyon merkezi olan tapınağın girişine MÖ 1500 yıllarında dikilmiş bulunmakta idi.'


İsis Efsanesi Dul Kadın:
Masonluğun sembolleri arasında yer alan önemli bir kavram da 'dul kadın' tasviridir. Masonlar kendilerini 'dul kadının çocukları' olarak tarif eder ve yayınlarında 'dul kadın' resimlerini sık sık kullanırlar. Peki nedir bu kavramın kökeniş 'Dul kadın' gerçekte kimdir?
Masonik kaynaklar incelendiğinde, dul kadın sembolünün de Eski Mısır kökenli bir efsane olduğunu ortaya çıkar. Söz konusu efsane, Eski Mısır'ın en ünlü mitlerinden biri olan 'Osiris-İsis' hikayesidir. Osiris, Eski Mısırlıların 'bereket tanrısı' olarak kabul ettikleri hayali bir erkek tanrıdır. İsis ise Osiris'in eşidir. Efsaneye göre Osiris bir kıskançlık cinayetinin kurbanı olmuş ve İsis dul kalmıştır. İşte masonların 'dul kadını', bu İsis'tir. Mimar Sinan dergisindeki bir makalede konu şöyle açıklanmaktadır:
'Sık sık makalelere ve konferanslara konu olan Osiris-İzis menkıbesi, Mısır mitolojisinin masonluğa en yakın olan mitidir. İzis mabedinin rahipleri arasına katılabilmek için geçirilen imtihan, masonluktaki tekrisin ta kendisidir. Bir kere daha tekrarı gereksiz ve sıkıcı olacaktır. Orada ışık (nur) en önemli unsurlardan biridir: şarkın karanlıklarına (zulmet) gömülmek için öğleden itibaren alçalmaya başlayan sabah güneşi, tanrı Osiris'in görevini her gün yeniden üstlenir; tıpkı öldürülen babasının yerine daha parlak şekilde geçen Horus gibi. Nihayet evladı olduğumuz 'dul kadın' Osiris'in dul eşi İzis'den başkası değildir.'
Görüldüğü gibi, kendisini 'akıl ve bilimin yolunda' gibi gösteren masonluk, aslında sayısız batıl inançla dolu bir 'hurafeler öğretisi'dir.


Gönye ve Pergel:
Mason sembolleri içinde en çok bilineni ise iç içe geçmiş bir gönye ve pergelden oluşan kompozisyondur. Masonlar kendilerine sorulduğunda bu sembolün bilim, geometrik düzen, akılcılık gibi kavramları simgelediğini belirtirler. Ancak
tüm zamanların en büyük mason üstadlarından biri sayılan Albert Pike'ın Morals and Dogma (Ahlak ve Dogma) adlı kitabında bu konuyla ilgili olarak şöyle yazmaktadır: 'Bu, Aryanlar'daki Brahman ve Maya inançlarında veya Mısır'daki Osiris ve İsis efsanesinde olduğu gibi, kutsallığın ikili bir doğası olduğu düşüncesini sembolize eder. Örneğin Güneş erkek, Ay ise dişi bir doğaya sahiptir.'
Bu, masonların en ünlü sembolü olan gönye-pergelin, aslında yine Eski Mısır'dan veya Hıristiyanlık öncesi Aryan inançlarından kaynaklanan pagan bir hurafenin işareti oluşudur. Pike'ın alıntısında geçen Ay ve Güneş sembolleri de mason localarında yer alan önemli sembollerdendir ve bunlar Ay'a ve Güneş'e tapınan antik pagan toplumların batıl inançlarının ifadesinden başka bir şey değildir.
(9.6.2004 16:02)
(bakınız: aşk, ölüm, allah (c.c), istanbul, zaman, ben, kadın, nedir, sen, yalan)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Baykara han Offline
kara han
x
İstanbul
New York taki Özgürlük Anıtının elindeki tabletin uzerinde roma rakamlariyla 4 temmuz 1776 yazmaktadir ki bu tarih hur Masonların hukuk kurallarinı hatırlatır, Yüz ifadesi ise Tevratta geçen dul kadına fazlasıyla benzemektedir. Gustave Eiffel'in Mason olduğu ve Eiffel kulesinin de dünyadaki tüm Tapinak Şovalyeleri nin buluşma ve iletişim noktasi olduğu dusunulduğünde çember tamamlanmaktadır. (21.5.2004 10:31)
(bakınız: ben, kadın, dünya, özgürlük, anı, ada, mason, esin, emek, nokta)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Baykara han Offline
kara han
x
İstanbul
1991 yılına kadar Masonlar, toplantılarına kadınların katılmasına izin vermezlerdi.Kadınların çenesini tutamayan, sırları açıklayan yapıları olmasından kaynaklandığı söylenir.

Gizlilik ve sır tutmak Masonlar için en önemli şey olduğu için bu riske yüzyıllardır girmemişlerdir.
(13.5.2004 11:34)
(bakınız: kadın, ayna, kadınlar, ada, mason, esin, sır, şey, son, çin)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Baykara han Offline
kara han
x
İstanbul
A.B.D. istiklâl beyannamesini imza eden 56 kisinin 53'ü, ilk kurucu meclisin 55 üyesinden 50'si,
ilk kurulan 13 devletin bütün valileri
Washington'un 29 generalinden 20'si, 106 subayindan 104'ü MASON'dur.
Kaynak:www.mason.org.tr
(13.5.2004 11:32)
(bakınız: a.b.d, ayna, devlet, mason, esin, son, ali, www, general, nin)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Baykara han Offline
kara han
x
İstanbul
Turkiye' de 1964 yilinda Suleyman Demirelin Adalet Partisi baskanligina adayligini koymasiyla kimi cevrelerce karalama amacli olarak kendisinin mason oldugu yonundeki iddanin yol actigi problemler nedeniyle bolunmus kurum. soyle ki; Suleyman Demirel 1956 yilinda masonluga kabul edilir ancak locayla ilgilenmediginden iliskisi kesilir. donemin ankara' daki buyuk ustat yardimcisi, Demirel' in dernekte kaydinin olmadigini belirten bir kagit verince tartismalar baslar. masonluk politikaya alet edilmistir denir ve bikac yil boyunca bu tartisma surer. bunun sonucunda da yeni bagimsiz localar kurulur. yillar suren bolunme - birlesme girisimleri sonucunda gunumuzde beŞ bağimsız mason dernegi, üç ayrı mason buyuk locası bulunmaktadir. Bu localardan biri de 1991' de kurulan 'Kadin masonlar buyuk locası' dir. (25.3.2004 11:27)
(bakınız: din, adalet, ankara, neden, ada, mason, yol, dil, oyun, son)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Baykara han Offline
kara han
x
İstanbul
tevrattaki 'kızlarınızı onların oğullarına vermiyeceksiniz, ve oğullarınıza ve kendinize onların kızlarından almıyacaksınız' nehemya,
bab:13 ayet:25/491

yukardaki Tevrat ayetine dayanarak Masonlar da kızlarını mason olmayanların oğullarına vermezler...
(25.3.2004 11:20)
(bakınız: din, kızlar, mason, son, ana)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Baykara han Offline
kara han
x
İstanbul
kökleri; kudüsün tapınak şövalyelerine dayanır. kendilerini imtiyazlı sanan bir grup hristiyan savaşcının ortaçağda bir rahip etrafında toplanmasıyla örgüt başlamıştır. din kavramları ne hristiyanlık nede başka bir dinle örtüşür. aradan gecen zaman kapalılıklarını ve misyonlarını pek değiştirmesede bugün tüm ilişkiler güç odaklarının fethi ve para kaynaklarının tutulmasını hedefler. (25.3.2004 11:06)
(bakınız: aşk, zaman, gece, para, din, savaş, ayna, anı, ada, dil)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
<< önceki sayfa
Sayfa: 1 2 3 4

  - tiklayin - Bu sayfaya link ver - tiklayin - Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2017. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: MASONLUK KİMDİR? masonluk kimdir?

Antoloji.com
27.2.2017 21:26:34  #4.33#
  » Şiir  » Nedir  » Gruplar  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim
[Hata Bildir]