Antoloji.com Şiir Nedir Üyeler c Gruplar c Mesajlarım
 
 
Nedir.Antoloji.Com
Arayın :
 
Yeni Terim Ekle

Nedir Ana Sayfası
Son 24 Saat
Yazdıklarım
Serbest Kürsü
  Kişiler
 Genel
 Yaşam
 Edebiyat
 Güncel
 Toplum
 Bilim
 Din
 Müzik
 Tarih
 TV Dizileri
 Atasözleri
 Deyimler
 Filmler
Futbol Takımları
Köyler
ÖYKÜ ÖYKÜ terimi x-ray
tarafından 15.7.2001 tarihinde eklendi
ÖYKÜ sizce ne demek,
ÖYKÜ size neyi çağrıştırıyor?
"ÖYKÜ" ile ilgili görüşünüzü aşağıya yazıp "Kaydet" butonuna basın.

Sayfa: 1 2 3
sonraki sayfa >>
BayanBahar Batıl Offline
Bahar Batıl
Bayan, 24
İzmir
2 person liked.
0 person did not like.
“koş gel “ dedi küçük kız..onun hızlı olmadıığndan yakınır gibi ayaklarına bakıyordu.. “ şişkosun işte koşamıyorsun” dedi. Çocuk birden durdu.. başını önüne eğmiş ayaklarına bakıyordu. Mahcup olmuştu kendinden. “yersen o kurabiyeleri hapur hupur aha böyle tosba gibi koşarsın” dedi küçük kız. Çocuk başını hafifçe kaldırıp kıza baktı. İki yana örgülü saçları, Ali amcanın bahçesindeki elmalar gibi kırmız yanakları, kibirli kalkık burnu ve vakur duruşu.. koştu çocuk. Hızlı daha hızlı. Yanına geldiğinde küçük kızın nefes nefese idi. Ona sormadan elini tuttu kız. “ yürü be çocuk “ dedi. “kaçıracağız gün batımını”. Savruldu çocuk kızın elinde eli. Uçuyordu sanki o an. Tosba olmuştu bir kuş. Kuş olmuştu bir kartal. Sıktı küçük kızın elini. Hiç bırakmak istemez gibi. Hayatıymış, nefesiymiş gibi. Koşuyorlardı şimdi birlikte. Sonra ansızın durdular. Çok yorulmuşlardı. Çocuk bedenleri küçük, heyecanlı, meraklı bakışlarına bürünmüştü akşamın o saatinde. Kız elini bıraktı çocuğun. Şöyle bir bakış fırlattı..” ne de çok sıkmışsın elimi “ dedi. Çocuk eline baktı. Hala sıcacıktı. sonra “gel” dedi kıza. “şurası iyi. Buradan güzel görünür gün batımı”.oturdular. yan gözle küçük kıza bakan çocuk onun rahat olduğundan emin olduktan sonra başını dağlara doğru çevirdi..güneş yavaş yavaş iniyordu dağların ardından. “güzelmi” dedi küçük kız.”güzel” dedi çocuk. “hem de çoook” diye uzattı. Mutluluğunu anlatmak ister gibi. Gözleri gün batımına odaklanmıştı. Küçük kız birden bağırdı.” Aa bak çocuk, sensin o uçan. Kanatların ne kadar da büyük, ne kadar da hızlısın” gösterdiği bir kartaldı küçük kızın. Gözleri ışıl ışıldı.. çocuk şaşkın bakıyordu bir kartala, bir kıza, bir kendine.. “sen de böyle koştun az önce, az kaldı uçacaktın” dedi küçük kız. Çocuk en son bahçedki ağaçları güzel budadı diye babasının saçlarını okşadığı gün bu kadar gururlanmıştı kendinden bir de şimdi. Güneş batmıştı. Çocuk ayağa kalktı kıza elini uzattı.. “hadi gel” dedi. Cebinden birkaç bilye düştü yere. Almadı. O bir kartaldı artık...'bb'.. (12.2.2017 18:06)
(bakınız: hayat, baba, büyü, güzel, gözler, çocuk, şimdi, güneş, esin, doğru)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BaySub Marchenko Offline
Sub Marchenko
Bay
İstanbul
Alın çizgileri... (13.6.2016 18:36)
(bakınız: çizgi, çizgiler, gile)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayKadir Yıldız.. Offline
Kadir Yıldız 5
Bay, 31
İstanbul
öykü bir bayan ismi değil mi aynı zamanda? (27.2.2015 16:51)
(bakınız: zaman, bayan, aman, manda, aynı, aynı zamanda, değil)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
BayAnlam Yolcusu Offline
Anlam Yolcusu
x, 30
kütüphanesi yıkılan kitapları çöplüğe atılan bir okulu vardı. bölümde okula gitmesine sınavlara derslere girmesine neden olan birkaç hoca da vardı. iyi ki vardılar. biri sokak kedilerine her gün ciğerler dalaklar getirip kapı önünde naylon kaplarda onlarla paylaştırır kolları sıvalı elleri kanlı koridorda dolaşırdı. bir başkası yoksul öğrencilere harçlık verir herkesin hukukunu gözetir alanıyla ilgili yeni yayınları izler birkaç dil bilir yaratıcı zekâya sahip üretken ve onurlu bir adam. onun da kedilerle sokak köpekleriyle başı hoştu o da mutat yiyecek getirirdi onlara. bir keresinde rektörlükten bir uyarı yazısı gelmiş 'bahse konu olan kedi köpek vesair sokak hayvanlarının ve onlara sunulan çeşitli tegaddi nesnelerinin bölümü ve bilhassa bölüm girişini kirlettiği buna sebebiyet verenler hakkında soruşturma açılacağı' belirtilmişti. hoca bunun üzerine özel kalem müdürünü aramış ve 'rektörünüze söyleyin bölüm girişindeki kedi ve köpekler başörtülü değil' demişti.

sadık yalsızuçanlar
bütün öyküleri 2: hiç
(4.11.2010 21:44)
(bakınız: ölüm, kedi, kitap, soru, neden, arda, yara, adam, okul, esin)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Bayomerfaruk97 Offline
omerfaruk97
x
Ý nsan kendini arama bilincine vardý ð ý nda, toplumsal bir kuþ atma içinde olduð unu da gö-
rür. Ürkütücü gelir bu. Dý þ ý ndaki deð erlerin kendi deð erlerini bastý rdý ð ý yerde yüzünü
aydý nlý ð a çeviremedið ini görmenin tedirginlið ini yaþ ar.
Bunun farký nda olan da var, elbette olmayan da. Toplumsal olaný tek yaþ am biçimi sanman
ý n karanlý ð ý ný aydý nlatan edebiyat, insana içinde bulunduð u durumun farký nda olma bilincini
kazandý rý r.
“ Ben neredeyim? ” diye sorarken ilkin, uyaný þ ý n ta kendisiyle taný þ mý þ olur. Yaþ adý ð ý dünyan
ý n gerçekleriyle yüz yüze kalmak insaný n benlið ini dý þ avurur, ama hâlâ kendinin deð ildir
benlið i. Toplumsal deð erlerden, genel özelliklerden, bütüncül düþ ünme biçiminden kurtulup
derine inmek, dolayý sý yla kendi gizlerini keþ fetmek, ancak hayatý n ayrý ntý larý ný yaþ amakla olas
ý dý r. Ý nsan ayrý ntý larda bulur bireylið ini, ortalamaný n üstüne oradan çý kar, sý radanlý ktan kurtulup
zenginleþ ir.
Öykünün anlamý budur iþ te: hayatý n ayrý ntý larý ný n sanatý . Romaný n bütünüyle kavramasý
olanaksý z ayrý ntý lar, öykünün asý l etmenleri olduð u gibi, insana iki düzeyde kazandý rý r: Kendini
keþ fedip yaþ amaya baþ ladý kça zenginleþ en insan, dý þ ý ndaki hayatý n da görünürde olandan
bambaþ ka bir derinlik, anlam, zenginlik taþ ý dý ð ý ný görmeye baþ lar.
Virginia Woolf, öyküden söz ederken, “ Bu ký sa parçalarý n öyle bir özellið i vardý r ki, bunlar
bütünlüð e ve kendisiyle uyum içinde olan bir zihne gereksinim duyar,” diyor.
Bu gözlemdeki duyarlý ð ý atlamayalý m. Öykü, hayata öyle ince bir ayarla yaklaþ ý r ki toplumun
bütününü gözeten baký þ açý larý ný n ötesinde, insan zihnindeki karþ ý lý klarý ný , zihnin ký vr
ý mlarý nda yaþ ayan sayý sý z ayrý ntý yla özdeþ lið ini bulur.
“ Hangi insaný n zihni? ” sorusu gelir burada. Sürekli okuma kültürüyle eð itilmemiþ insaný n
zihnindeki ayrý ntý hücrelerinin sayý sý , kuþ ku yok ki edebiyatla içli dý þ lý insaný nkinden azdý r.
Demek ki öykü, ayrý ntý larla besledið i beynin düþ ünme iþ levini üst düzeylere çý karý r. Çok öyk
ü okuyan çok düþ ünür.
(8.10.2008 20:16)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Baydevabla Offline
devabla
x
devamlı beraber olduğum insan,mahluk,yaratık vsvsvs (29.7.2008 23:41)
(bakınız: insan, yara, devam, yaratık, deva, bera)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Bayçoktan geçti.. Offline
çoktan geçtim adımdan
x
çöldeymişim...serabı görünce mataramdaki suyu yere dökmüşüm...bomboş ve uçsuz bucaksız çölde aldım mı başıma belayı... :)) (21.2.2008 12:49)
(bakınız: bela, bomboş, uçsuz bucaksız, buca, bucak, matara, bomb)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Bay__ZıMBıRTı__ Offline
__ZıMBıRTı__
x
binlercesini içimde gizliyorum... (28.12.2007 17:15)
(bakınız: esin, yorum)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Bayoonukeoo Offline
oonukeoo
x
hikaye (9.3.2007 17:10)
(bakınız: hikaye)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Bayanzuzusaturn Offline
zuzusaturn
Bayan, 50
Antalya
Sen
ve
Ben

Örüyoruz birlikte
Biz oluyoruz

ZuZu
(5.3.2007 01:49)
(bakınız: zuzu, birlik)
Bu yorum için 1-5 arası yıldız verin.
Sayfa: 1 2 3
sonraki sayfa >>

"ÖYKÜ" ile ilgili görüşünüzü aşağıya yazıp "Kaydet" butonuna basın.

DİKKAT: YAZDIĞINIZ YAZI EDİTÖRLERİMİZ TARAFINDAN OKUNDUKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR

Bir terime aynı gün içinde en fazla 5 adet anlam yazabilirsiniz.

  - tiklayin - Bu sayfaya link ver - tiklayin - Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2017. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: ÖYKÜ NEDİR? öykü ne zaman?

Antoloji.com
27.2.2017 14:11:54  #4.33#
  » Şiir  » Nedir  » Gruplar  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim
[Hata Bildir]